ThreeZones

Zaloguj Rozwiń listę języków Rekrutacja +48 881 054 672 Otwórz menu
24.01.2022

Dlaczego zatrudniać legalnie?

Nielegalne zatrudnienie pracowników z zagranicy – choć niektórym wydaje się kuszące – niesie za sobą wiele dotkliwych konsekwencji zarówno dla zatrudniających przedsiębiorców, jak i przyjmujących pracę pracowników. Zatrudnianie cudzoziemców jest sankcjonowane przez przepisy prawa, a w szczególności przez Ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przewiduje ona kary dla obu stron biorących udział w pracy „na czarno”. 

Kiedy faktycznie ma miejsce sytuacja zatrudnienia cudzoziemców na czarno?

  • obcokrajowiec nie posiada ważnej wizy lub innego dokumentu uprawniającego go do pobytu w Polsce,
  • podstawa pobytu obcokrajowca w Polsce nie uprawnia do wykonywania pracy,
  • praca jest wykonywana przez cudzoziemca bez zezwolenia
  • obcokrajowiec świadczy pracę na innych warunkach lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę,
  • pracownik zagraniczny wykonuje pracę bez zawarcia wymaganych umów o pracę bądź umów cywilnoprawnych.

Jakie zatem są konsekwencje i kary dla obu stron?

Za wykroczenia przewidziane są kary grzywien, ponoszone przez zatrudniającego przedsiębiorcę. Kara grzywny w tej sytuacji może wynosić od 1 000 zł do 30 000 zł.

Natomiast obcokrajowiec, który podjął nielegalną pracę ponieść może następujące konsekwencje:

  • obowiązek zapłaty kary grzywny w wysokości od 20 do 5 000 zł,
  • zobowiązanie do powrotu do kraju ojczystego,
  • zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen na okres od 1 do 3 lat.
Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych osobowych przekazanych podczas korzystania ze strony threezones.pl (dalej „Strona”) jest Threezones Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-657) przy ul. Zbożowej 42 b, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000634670, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6342871770, REGON: 36531404600000. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na w/w adres lub na następujący adres e-mail biuro@threezones.pl

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.